Vanaf 20 oktober 2022 worden geen nieuwe (nieuws)artikelen aan deze community toegevoegd. Lees hier meer.

Wil je op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws over diabetes type 1? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief E-dialoog type 1 van het Diabetes Fonds.

 

Aanmelden nieuwsbrief Naar nieuwsbericht

Simpele pagina

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Het Diabetes Fonds heeft, in samenwerking met Partners, de inhoud van de website diabetestype1.nl (‘Website’) met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Het Diabetes Fonds kan echter niet instaan voor de relevantie, betrouwbaarheid en juistheid van de inhoud van de informatie en berichten op de Website. Een groot deel van de informatie op de Website, waaronder mede doch niet uitsluitend de medisch inhoudelijke artikelen, informatie met betrekking tot zorgverleners, beoordelingen, meningen en de op het forum of in de blogs geplaatste bijdragen zijn afkomstig van derden, waaronder de bij de Website aangesloten deelnemers, zorgverleners of wetenschappers. Deze derden zijn volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Het Diabetes Fonds adviseert u eventuele adviezen die op de Website zijn geplaatst (waaronder ook medische adviezen van zorgverleners en specialisten) altijd eerst met uw eigen behandelende arts af te stemmen, alvorens daaraan gevolg te geven.

Het Diabetes Fonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of de (on)bereikbaarheid daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot de Website waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, en overige materialen berusten uitsluitend bij het Diabetes Fonds of haar licentiegevers.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van het Diabetes Fonds is het niet toegestaan (de intellectuele eigendomsrechten in) deze Website (of enig onderdeel daarvan) te kopiëren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden. Dit houdt tevens in dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van het Diabetes Fonds, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Persoonsgegevens

Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens die op de Website openbaar worden gemaakt te verwerken, voor welk doel dan ook, tenzij in uw overeenkomst met het Diabetes Fonds uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit houdt onder meer in dat het verboden is om persoonsgegevens te gebruiken voor het initiëren van iedere vorm van communicatie via e-mail, fax, SMS, MMS, social media of post.

Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met voorgaande verbod handelt verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd enig ander recht van het Diabetes Fonds, waaronder het recht om schadevergoeding te eisen.

Informatie in de bibliotheek

Met actualiteit bedoelen we dat het Diabetes Fonds en haar partners de informatie regelmatig (elke 1-2 jaar) controleren op juistheid.

Informatie van derden

De Website kan informatie bevatten waarin verwijzingen zijn opgenomen naar websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Het Diabetes Fonds heeft geen zeggenschap over deze informatie en de bijbehorende websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de toegang hiervan.

Wijzigingen

Het Diabetes Fonds kan te allen tijde deze disclaimer aanpassen. Het Diabetes Fonds adviseert daarom deze disclaimer regelmatig te bekijken.

Geschillen

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amersfoort

Amersfoort, oktober 2021